وام بانکی از 100میلیون تا 1میلیارد در تمام استان تهران