سرمایه آزاد و بانکی روی اسناد مسکونی و تجاری در تمام استان تهران