وام بانکی مصوب ۱۸ درصد بانکی در تمامی شهر های ایران