وام بانکی با سند ملکی از ۱۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد در تمامی شهر های ایران